top of page

5G寬頻用部手機嚟做個hotspot 得唔得?5g寬頻用部手機嚟做hotspot得唔得呢,係唔係一定要買一部家用嘅5G router?咁答案係可以嘅。你插張sim卡落部手機度然後分享wi-fi,同你插張sim卡嗰個路由器度分享wi-fi嘅原理係一樣嘅。不過呢有三點係需要注意嘅。第一就係wi-fi覆蓋範圍嘅問題,手機分享wifi嘅範圍呢,可能只係得十米以內嘅。而且只要隔咗一面牆,可能就已經接收唔到wi-fi訊號。咁相反家用嘅5g router覆蓋範圍就會比較大。一般都可以覆蓋到一個500-600呎嘅單位嘅。咁就可以方便使用一啲智能電器,例如係需要連接wi-fi嘅智能燈泡、智能雪櫃等等。咁第二點要注意嘅呢就係連接裝置嘅數量啦。手機用hotspot分享wi-fi,可能最多只係能夠分享到畀兩至到三部智能裝置使用,咁其實就好難滿足到一個單位入面幾個家庭成員一齊使用嘅。咁可能只係適合個人使用分享一至兩部智能裝置。而家用嘅5G router,一般都可以連接十部智能裝置或以上嘅。咁就會比較適合多人同時使用,或者係多部智能裝置同時使用。第三點就係手機耗損嘅問題。用手機長期分享wi-fi呢,係會加快消耗手機嘅用電嘅,即係會間接縮短你手機電池入面嘅壽命。咁如果你係用緊一部比較貴嘅手機嘅話呢,就要睇下你覺得值唔值得。除此之外仲有一點要留意嘅。用手機分享wifi,未必係好方便嘅。每次分享呢可能都要打開個人熱點功能,再去用另一部智能裝置,連接手機分享出嚟嘅wi-fi。咁同5g嘅家用router相比呢,可能就會顯得冇咁方便呀。


如果大家有任何寬頻上嘅查詢,可以致電2121 1544,或者whatsapp 9749 8987。同時,亦都可以訂閱我嘅頻道,我哋下集再同大家分享其他資訊,拜拜!


網址:https://www.telcoquo.com

電話:2121 1544

WhatsApp:9749 8987

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCWnZXylwPKbv_4xWKFgM5FQ Facebook:https://m.facebook.com/Telcoquo%E5%85%8D%E8%B2%BB%E5%AF%AC%E9%A0%BB%E5%A0%B1%E5%83%B9-112543073908299/

6 次查看

最新文章

查看全部
bottom of page