top of page

3 three 家居寬頻值唔值?

3 three 家居寬頻值唔值?:


咁而家上網見到呢其實3HK呢就推出咗一款5g家居寬頻嘅,

咁呢一款家居寬頻呢其實就我見到唔止3HK係有嘅, smartone,

同埋CMHK都有推出呢一款5g家居寬頻,

咁佢嘅原理呢其實就即係好似手機分享wifi比其他裝置,

一樣即係插張sim卡入去,

然後分享wi-fi, 至於值唔值得呢其實就好睇你用嚟做咩
4 次查看0 則留言

Comments


bottom of page