top of page

九龍灣麗晶花園寬頻1000M幾多錢?

九龍灣麗晶花園寬頻1000M幾多錢?:


咁大家都知道寬頻上網嘅價錢

喺唔同地方、唔同網絡服務供應商

甚至乎唔同時間問呢

都可以會出現唔同價錢嘅

例如而家上香港寬頻個網站就見到呢

九龍灣麗晶花園寬頻1000m

最平 平均呢應該就係99蚊一個月


4 次查看
bottom of page